Меню

             ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДНЗ № 343  

                                                                                                                                 __________
П О Л О Ж Е Н Н Я    П Р О    Б А Т Ь К І В С Ь К И Й    К О М І Т Е Т

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ № 343 

1.  З А В Д А Н Н Я   Б А Т Ь К І В С Ь К О Г О    К О М І Т Е Т У 

 1.1.Батьківський комітет створюється  з метою забезпечення постійного зв'язку дошкільного  закладу  з батьками, залучення  родин  до активної  участі в освітньо-виховному процесі дошкільного закладу.

1.2.Батьківський комітет допомагає  ДНЗ в  роботі, в підвищенні  відповідальності батьків за виховання дітей, організує  виконання батьками всіх законних вимог дитячого садка.

 2.ОРГАНІЗАЦІЯ  І  ЗМІСТ  БАТЬКІВСЬКОГО  КОМІТЕТУ 

 2.1.Батьківський комітет обирається протягом вересня місця на загальних зборах батьків дошкільного  закладу простою більшістю голосів терміном на один рік.

2.2.Кількість членів батьківського комітету визначається зборами батьків. До складу батьківського комітету входять: представники від батьків кожної групи дітей, яких рекомендують групові батьківські збори, завідуючий  ДНЗ,  педагоги,  лікар.

2.3.Зі складу батьківського комітету обирається голова   і  секретар.

2.4.Кожний  член батьківського комітету має певні обов'язки, виконує їх за допомогою активу, з якого створюються постійні або тимчасові  групи ( наприклад, постійні - з педагогічної пропаганди, господарчої роботи, тимчасові - оздоровлення дітей тощо).

Склад  цих  груп  і зміст їх роботи визначаються батьківським комітетом залежно від умов роботи дитячого садка. Кожний  член батьківського комітету може вносити на розгляд комітету питання, зв'язані з поліпшенням роботи дитячого садка.

2.5.Батьківський комітет за допомогою  груп, створених з активу, допомагає  ДНЗ: 

 а) в організації  заходів педагогічної пропаганди серед батьків і населення,

- загальних і групових батьківських зборів,

- батьківських конференцій по обміну досвідом сімейного і громадського виховання,

- доповідей і лекцій, тренінгів «Школи  батьківства»,

- виступів у пресі, по радіо і телебаченню, бібліотек, випуску стінних газет;

б)  в налагодженні зв'язку  дитячого  садка з сім'ями   вихованців;

в) в  організації  днів  відкритих дверей ;

г) в створенні умов для оздоровленні  дітей;

д)  в зміцненні  матеріально-технічної  бази  дитячого садка – ремонті  приміщення, обладнання,  придбання  м»якого  та  твердого  інвентарю, в благоустрої  та  озеленені ділянки ДНЗ, виготовленні різних посібників, іграшок;

е) в організації дитячих свят, екскурсій, відвідувань дітьми театру, кіно, музеїв, виступів лялькового театру та інших видовищ. 

2.6.Батьківський комітет планує свою роботу у відповідальності з планом роботи дитячого садка  на рік  та виходячи з річного плану, складає робочі плани на квартал.

2.7.Засідання батьківського комітету скликається не менше 3-4 раз в  рік.

2.8.Рішення батьківського комітету можуть прийматися простим голосуванням при наявності 2/3 його членів. 

2.9.Рішення батьківського комітету погоджуються із завідуючим  ДНЗ. В разі виникнення розходження між завідуючою і більшістю  членів батьківського комітету питання

роз" взуються  районним  відділом  освіти.

2.10. Батьківський комітет  є підзвітним батьківським зборам, перед  якими  він
звітує один раз на рік, коли обирається новий склад комітету. За    вимогою    батьків    можуть    проводитися    позачергові    звіти батьківського комітету.

2.11.Члени батьківського комітету, які не беруть участі в його роботі, можуть бути відкликані батьківськими зборами до закінчення строку повноважень, а на їх місце обирається інші.

2.12.Плани і облік роботи батьківського комітету, протоколи засідань та інша документація зберігаються в ДНЗ  і передаються за актом при здачі справ новообраному комітету.

2.13.Листування батьківського комітету ведеться від імені ДНЗ, за підписом завідуючого   і голови батьківського комітету. 

 3. ПРАВА  БАТЬКІВСЬКИХ  КОМІТЕТІВ 

 3.1.Батьківський   комітет  керується   в   своїй  роботі   "Положенням   про батьківський комітет ДНЗ № 343".

3.2.Батьківський  комітет  має  право : 

 а) вносити завідуючому ДНЗ  пропозиції з усіх питань поліпшення виховної роботи, медичного обслуговування, організаційно - господарської роботи дитячого садка.

Завідуючий  ДНЗ    розглядає    пропозиції    батьківського комітету  і  доводить до  відома БК   прийняте   рішення;    

б) приймає  участь  у  обговоренні  питань  харчування  дітей  в  ДНЗ;

в)  заслуховувати  звіти  завідуючого ДНЗ  про стан і перспективи роботи дитячого садка і по інших питання, які цікавлять батьків;

г) заслуховувати повідомлення окремих батьків про сімейне виховання, популяризувати кращий досвід різними засобами ( в пресі, на батьківських  зборах тощо).

д)  у випадках невиконання батьками своїх обов'язків по вихованню  дітей вживати заходи по створенню нормальних умов життя дітей в сім'ї, в  окремих випадках повідом- ляти по місцю роботи батьків та інші відповідні організації  громадського впливу;

є) встановлювати    зв'язок   з  місцевими  органами,    громадськими, профспілковими   організаціями,   з   керівниками   підприємств,   установ,  де працюють батьки,  або тими,  що  шефствують над дитячим садком з питань надання допомоги ДНЗ  та впливу на поліпшення сімейного виховання; 

ж) бути присутніми за запрошеннями на педагогічних, виробничих  нарадах, на районних і міських конференціях по дошкільному вихованню.

 

Інші сайти

img img img img img img img img img img

Оцініть сайт

дуже добре
добре
піде й так
погано
гірше не буває

Розробка сайту- vbs.com.ua


Перехід вверх       
Рейтинг@Mail.ru Головна сторінка