Меню

 УГОДА  ПРО СПІВПРАЦЮ

    Київ                                                                        «05»вересня 2018р.

Дошкільний  навчальний заклад № 343, далі іменований «Сторона 1»,  в особі директора, який діє на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» і  Статуту, з однієї сторони,  та  загальноосвітній навчальний заклад № 169,  далі «Сторона 2», в особі директора Маняченко Людмили Георгієвни, який діє на підставі Закону України «Про освіту», Статуту, уклали цей договір про наступне: 

1. Предмет угоди

           Угода є основним документом, який забезпечує узгоджену діяльність між Сторона 1 та Сторона 2 у процесі співпраці  з виконання заходів, затверджених наказом № 14 від «03»вересня 2018 року,  спрямованих на узгодження діяльності щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу; організації з ними освітнього процесу. 

2. Права та обов’язки сторін

Сторона 2 зобов’язана:

забезпечувати виконання в повному обсязі заходів, передбачених предметом договору. Для цього вона:

  2.1. Забезпечує поінформованість членів педагогічного колективу закладу про предмет даної Угоди та її зміст

  2.2. Сприяє залученню учителів початкових класів до заходів методичного та просвітницького характеру, що ініційовані та проводяться Стороною 1.

  2.3. Визначає представників з числа загального складу педагогічного колективу для участі в заходах, передбачених даною угодою

  2.4. Сприяє ознайомленню дітей, педагогів та батьків дітей старшого дошкільного віку із завданнями, змістом та методами організації освітнього процесу з дітьми І класу

  2.5. Бере участь в аналізі виконання обов’язків Стороною 1 та Стороною 2, передбачених даною угодою

  2.6. Пропагує результати діяльності сторін у рамках  даної угоди

   Сторона 2 має право:

   залучати сторонні організації для здійснення заходів згідно предмету Угоди за погодженням із

   Сторона 1 зобовязана:

  сприяти створенню необхідних умов для виконання заходів згідно предмету угоди. Для цього вона:

  2.6. Забезпечує поінформованість членів педагогічного колективу закладу про предмет даної Угоди та її зміст

  2.7. Надсилає плани-графіки проведення методичних та просвітницьких заходів Виконавцю та узгоджує тематику виступів учасників зі сторони Виконавця

  2.8. Визначає представників із загального числа педагогічних працівників для участі в заходах, передбачених цією угодою

  2.9. Надає необхідну інформацію для аналізу результативності діяльності сторін у рамках угоди

  Сторона 1 має право:

  здійснювати аналіз виконання різних видів діяльності в межах цієї угоди.

3. Відповідальність сторін

   3.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобовязань згідно чинного законодавства.

   3.2.Жодна із сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких із своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (стихійного лиха, військових дій, інших обставин, які знаходяться поза контролем сторін)

   3.3.Сторона 1 не несе відповідальності за зобовязання Сторона 2 і навпаки.

   3.4.Взаємовідносини сторін, які не врегульовані цією угодою, регламентують діючим законодавством України.

4. Інші умови

  4.1.Відповідальним від Сторони 1 при вирішенні питань, що виникають в процесі виконання угоди є директор ДНЗ № 343. Відповідальним від Сторони 2 – директор ЗНЗ № 169.

  4.2. Вирішення суперечок, які будуть виникати при тлумаченні та виконанні положень цієї угоди, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

  4.3. До цієї угоди можуть вноситися зміни, доповнення, які дійсні лише в тому випадку, якщо вони письмово оформлені та підписані уповноваженими представниками сторін.

5. Строк дії угоди

  5.1.Ця угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами і діє по вересень 2019 року. Угода може бути розірвана кожною зі сторін достроково з попередженням іншої сторони за один місяць.

  5.2. Після закінчення терміну дії угоди, якщо сторони продовжують виконувати її умови, угода вважається поновленою на невизначений строк, але кожна зі сторін має право припинити її дію, попередивши іншу сторону за один місяць.

    Угоду складено у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін.

6. Юридичні адреси сторін

Сторона 1:                                                       Сторона 2:

ДНЗ № 343 м.Київ                                                                                     ЗНЗ № 169 м. Київ

вул.Грекова, 24                                                                                         вул.Котовського,2

Директор ДНЗ № 343                                                                             Директор ЗНЗ № 169

_______Л.Ролько                                                                                   ______Л.Маняченко.

Інші сайти

img img img img img img img img img img

Оцініть сайт

дуже добре
добре
піде й так
погано
гірше не буває

Розробка сайту- vbs.com.ua


Перехід вверх       
Рейтинг@Mail.ru Головна сторінка